پروژه های در حال اجرا


۱- پیمان ۵۶۴۴۹: طراحی و تهیه اسناد طراحی مهندسی پروژه ۴۰۰ کیلومتر شبکه های تغذیه و شبکه توزیع به همراه ایستگاههای مورد نیاز در مجموعه شهرستان های استان سیستان و بلوچستان کارفرما شرکت گاز استان فارس


۲- پیمان ۴۱۰۱۳۰: موضوع : خدمات مشاور نظارت کارگاهی بر روی پروژه های بهره برداری در سطح استان سیستان و بلوچستان


۳- پیمان ۱۴/۰۹۸۷ موضوع : ارائه خدمات مشاوره جهت نظارت کارگاهی بر پروژه های گازرسانی، ساختمانی و سایر پروژه های مرتبط شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان-کارفرما گاز یزد                                                                                                    


۴- پیمان ز/۱۸۶۶ موضوع:مطالعه، طراحی و تهیه اسناد شبکه گازرسانی داخلی دانشگاه زابل


۵- پیمان ۰۴۰۰۲۸: موضوع: مناقصه امکان سنجی، مسیریابی، نقشه برداری، بازاریابی، طراحی، خدمات فنی، تهیه نقشه های خط سیر و طراحی شبکه های تغذیه، توزیع و ایستگاههای مربوط به شهرها، روستاها و صنایع موجود در شهرستان فنوج و شمال نیکشهر (بخش لاشار) در استان سیستان و بلوچستان


۶- پیمان ۲۲۱۰۴۳: موضوع: مناقصه خدمات مهندسی شامل نظارت عالیه و کارگاهی مهندس مشاور بر اجرای عملیات و پروژه های گازرسانی در سطح استان آذربایجان غربی مشاور اول


۷- پیمان ۲۲۱۰۴۴: موضوع :مناقصه خدمات مهندسی شامل نظارت عالیه و کارگاهی مهندس مشاور بر اجرای عملیات و پروژه های گازرسانی در سطح استان آذربایجان غربی مشاور دوم


۸- قرارداد: ۲۲۱۰۴۵ موضوع: مناقصه خدمات مهندسی شامل نظارت عالیه و کارگاهی مهندس مشاور بر اجرای عملیات و پروژه های گازرسانی در سطح استان آذربایجان غربی مشاور سوم


۹- قرارداد: ۲۲۱۰۴۶ موضوع: مناقصه خدمات مهندسی شامل نظارت عالیه و کارگاهی مهندس مشاور بر اجرای عملیات و پروژه های گازرسانی در سطح استان آذربایجان غربی مشاور چهارم


۱۰- قرارداد: ۵۶۲۱۰ موضوع: مناقصه نظارت کارگاهی و نظارت عالیه پروژه های فاز ۲ حوزه معاونت مهندسی و اجرای طرح ها شرکت گاز استان فارس شامل: نظارت بر عملیات احداث پروژه های خطوط انتقال، تغذیه و شبکه های گازرسانی نظارت بر کارهای ساختمانی، نظارت بر ساخت ایستگاههای تقلیل فشار با ظرفیت های مختلف، نظارت بر زیرسازی و آسفالت مسیر شبکه های گازرسانی و سایر موارد مرتبط


۱۱- قرارداد: ۵۶۱۹۸ موضوع: مناقصه نظارت کارگاهی نظارت پروژه ها در حوزه معاونت بهره برداری شرکت گاز استان فارس شامل: ۱-نظارت بر عملیات احداث پروژه های خط تغذیه، شبکه های توزیع گازرسانی و انشعابات گاز ۲-نظارت بر کارهای ساختمانی۳-نظارت بر ساخت ایستگاههای تقلیل فشار با ظرفیت های مختلف۴-نظارت بر زیرسازی و آسفالت مسیر شبکه های گازرسانی ۵-سایر موارد مرتبط