پروژه های در حال اجرا


۱- پیمان ۵۶۴۴۹: طراحی و تهیه اسناد طراحی مهندسی پروژه ۴۰۰ کیلومتر شبکه های تغذیه و شبکه توزیع به همراه ایستگاههای مورد نیاز در مجموعه شهرستان های استان سیستان و بلوچستان کارفرما شرکت گاز استان فارس


۲- پیمان ۴۱۰۱۳۰: موضوع : خدمات مشاور نظارت کارگاهی بر روی پروژه های بهره برداری در سطح استان سیستان و بلوچستان


۳- پیمان ۱۴/۰۹۸۷ موضوع : ارائه خدمات مشاوره جهت نظارت کارگاهی بر پروژه های گازرسانی، ساختمانی و سایر پروژه های مرتبط شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان-کارفرما گاز یزد                                                                                                    


۴- پیمان ز/۱۸۶۶ موضوع:مطالعه، طراحی و تهیه اسناد شبکه گازرسانی داخلی دانشگاه زابل


۵- پیمان ۰۴۰۰۲۸: موضوع: مناقصه امکان سنجی، مسیریابی، نقشه برداری، بازاریابی، طراحی، خدمات فنی، تهیه نقشه های خط سیر و طراحی شبکه های تغذیه، توزیع و ایستگاههای مربوط به شهرها، روستاها و صنایع موجود در شهرستان فنوج و شمال نیکشهر (بخش لاشار) در استان سیستان و بلوچستان


۶- پیمان ۲۲۱۰۴۳: موضوع: مناقصه خدمات مهندسی شامل نظارت عالیه و کارگاهی مهندس مشاور بر اجرای عملیات و پروژه های گازرسانی در سطح استان آذربایجان غربی مشاور اول


۷- پیمان ۲۲۱۰۴۴: موضوع :مناقصه خدمات مهندسی شامل نظارت عالیه و کارگاهی مهندس مشاور بر اجرای عملیات و پروژه های گازرسانی در سطح استان آذربایجان غربی مشاور دوم


۸- قرارداد: ۲۲۱۰۴۵ موضوع: مناقصه خدمات مهندسی شامل نظارت عالیه و کارگاهی مهندس مشاور بر اجرای عملیات و پروژه های گازرسانی در سطح استان آذربایجان غربی مشاور سوم


۹- قرارداد: ۲۲۱۰۴۶ موضوع: مناقصه خدمات مهندسی شامل نظارت عالیه و کارگاهی مهندس مشاور بر اجرای عملیات و پروژه های گازرسانی در سطح استان آذربایجان غربی مشاور چهارم


۱۰- قرارداد:۰۴۰۰۴۰ پروژه امکان سنجی، مسیریابی، نقشه برداری، بازاریابی، طراحی، خدمات فنی، تهیه نقشه های خط سیر و طراحی شبکه های تغذیه، توزیع و ایستگاههای مربوط به شهرها، روستاها و صنایع موجود در سطح شهرستان نیکشهر (فاز ۲) در استان سیستان و بلوچستان


۱۱- قرارداد ۵۶۵۳۴: مناقصه نظارت بر پروژه های خط تغذیه و شبکه های توزیع گاز در حوزه معاونت مهندسی و اجراء فاز دو شرکت گاز استان فارس


۱۲- پیمان ۰۴۰۰۶۹: انجام خدمات نظارت کارگاهی فاز دوم پروژه های گازرسانی شبکه های تغذیه و توزیع استان سیستان و بلوچستان-کارفرما: شرکت گاز خراسان جنوبی


۱۳- پیمان ۴۱۰۶۹۰: خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های گازرسانی به فاز یک شرکت گاز استان هرمزگان


۱۴- پیمان ۴۱۰۶۹۱: خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های گازرسانی به فاز دو شرکت گاز استان هرمزگان


۱۵- پیمان ۴۱۰۶۹۲: خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های گازرسانی به صنایع استان هرمزگان


۱۶- پیمان ۴۱۰۶۹۳: خدمات نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های شبکه و انشعابات پراکنده شرکت گاز استان هرمزگان